Оперативни планови за јануар

Оперативни план за први разред 

Оперативни план за други разред

Оперативни план за трећи разред

Оперативни план за четврти разред 

Оперативни план за пети разред

Оперативни план за шести разред 

Оперативни план за седми разред 

Оперативни план за осми разред 

 

 

Advertisements

Оперативни планови за октобар

Оперативни план за први разред – октобар

Оперативни план за други разред – октобар

Оперативни план за трећи разред – октобар

Оперативни план за четврти разред – октобар

Оперативни план за пети разред – октобар

Оперативни план за шести разред – октобар

Оперативни план за седми разред – октобар

Оперативни план за осми разред – октобар

Оперативни планови за новембар

Оперативни план за први разред

Оперативни план за други разред

Оперативни план за трећи разред

Оперативни план за четврти разред

Оперативни план за пети разред

Оперативни план за шести разред

Оперативни план за седми разред

Оперативни план за осми разред

Оперативни планови за децембар

Оперативни план за први разред – децембар

Оперативни  план за други разред – децембар

Оперативни план за трећи разред – децембар

Оперативни план за четврти разред – децембар

Оперативни план за пети разред – децембар

Оперативни план за шести разред – децембар

Оперативни план за седми разред – децембар

Оперативни план за осми разред – децембар

Оперативни планови за септембар

Месечни план за први разред – септембар

Месечни план за други разред – септембар

Месечни план за трећи разред – септембар

Месечни план за четврти разред – септембар

Месечни план за пети разред – септембар

Месечни план за шести разред – септембар

Месечни план за седми разред – септембар

Месечни план за осми разред – септембар