Оперативни планови за април

Оперативни план за први разред – април

Оперативни план за други разред -април

Оперативни план за трећи разред -април

Оперативни план за четврти разред – април

Оперативни план за пети разред – април

Месечни план за шести разред – април

Оперативни план за седми разред – април

Оперативни план за осми разред – април

Advertisements

Оперативни планови за март

Оперативни план за први разред – март

Оперативни план за други разред -март

Оперативни план за трећи разред -март

Оперативни план за четврти разред – март

Оперативни план за пети разред – март

Оперативни план за шести разред – март

Оперативни план за седми разред – март

Оперативни план за осми разред – март

Оперативни планови за фебруар

Месечни план за први разред – фебруар

Месечни план за други разред -фебруар

Месечни план за трећи разред -фебруар

Месечни план за четврти разред – фебруар

Месечни план за пети разред – фебруар

Месечни план за шести разред – фебруар

Месечни план за седми разред – фебруар

Месечни план за осми разред – фебруар

Оперативни планови за јануар

Оперативни план за први разред 

Оперативни план за други разред

Оперативни план за трећи разред

Оперативни план за четврти разред 

Оперативни план за пети разред

Оперативни план за шести разред 

Оперативни план за седми разред 

Оперативни план за осми разред 

 

 

Оперативни планови за октобар

Оперативни план за први разред – октобар

Оперативни план за други разред – октобар

Оперативни план за трећи разред – октобар

Оперативни план за четврти разред – октобар

Оперативни план за пети разред – октобар

Оперативни план за шести разред – октобар

Оперативни план за седми разред – октобар

Оперативни план за осми разред – октобар

Оперативни планови за новембар

Оперативни план за први разред

Оперативни план за други разред

Оперативни план за трећи разред

Оперативни план за четврти разред

Оперативни план за пети разред

Оперативни план за шести разред

Оперативни план за седми разред

Оперативни план за осми разред

Оперативни планови за децембар

Оперативни план за први разред – децембар

Оперативни  план за други разред – децембар

Оперативни план за трећи разред – децембар

Оперативни план за четврти разред – децембар

Оперативни план за пети разред – децембар

Оперативни план за шести разред – децембар

Оперативни план за седми разред – децембар

Оперативни план за осми разред – децембар